Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Offertes
De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de klant zullen worden verrekend. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de klant vallen. De klant die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maanden. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 2 – Schuldenaar
Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

Artikel 3 – Auteursrecht & Recht tot reproductie
Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de klant aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de klant over het grafisch reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart Original Media bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien voor de uitvoering van de opdracht de klant digitale bestanden met foto’s, software en lettertypes aanlevert, beschermt de klant Original Media specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de foto’s, software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. Original Media is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de klant is aansprakelijk.

Artikel 4 – Ontwerp van websites
Ontwerpen voor websites en webdevelopmentproducten worden eveneens ter beschikking worden gesteld aan de klant, door middel van een laserprint of een digitale PDF-proef. Slechts na goedkeuring van deze proeven wordt overgegaan tot programmeren van websites en webdevelopmentproducten.

Artikel 5 – Correcties, auteurscorrecties en correctierondes
Original Media moet de door de klant aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige – of grammaticale fouten. Mondelinge, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de klant, mits deze door de klant schriftelijk of per email worden bevestigd. Op alle door Original Media gemaakte voorstellen en ontwerpen is één correctieronde van toepassing, behalve bij wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke order die betrekking hebben op het formaat of in de door de klant aangeleverde tekst. Voor wijzigingen -na de eerste correctieronde- die betrekking hebben op het formaat of in de door de klant aangeleverde tekst, plaatsing van foto’s, gebruikte lettertypen, of wijzigingen in de breedste zin van het woord, schriftelijk of op een andere wijze door of namens de klant aangebracht, worden aan de klant extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn.

Artikel 6 – Goedkeurings- en correctiestermijnen voor ontwerpen en lay-outproeven
Indien de klant niet binnen 20 kalenderdagen na verzending is overgegaan tot het corrigeren of goedkeuren van het ontwerp, dan wordt het toegestuurde ontwerp als “akkoord voor uitvoering” beschouwd en kan Original Media -na schriftelijke aanmaning- de oorspronkelijke order uitvoeren en afwerken volgens het aan de klant gestuurde ontwerp. Het produceren en verzenden van nieuwe ontwerpen en lay-outproeven na de eerste correctieronde worden aan de klant bijkomend gefactureerd.

Artikel 7 – Materialen van de klant – Beschikking
Indien de klant materiaal ter beschikking stelt van Original Media, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning) worden geleverd. Als de klant digitale bestanden ter beschikking stelt van Original Media, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. Original Media is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de klant ontvangt. Behoudens opzet en zware fout van Original Media, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.

Artikel 8 – Materialen van de klant – Bewaring
Original Media is nooit verplicht de materialen van de klant te bewaren. Indien de klant wenst dat Original Media productie-elementen zoals bijvoorbeeld digitale (gegevens)bestanden, … van de klant bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met Original Media overeenkomen. De bewaring gebeurt dan op risico van de klant, die Original Media uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van Original Media.

Artikel 9 – Materialen van de klant – Risico
Alle goederen (originelen, modellen, films, informatiedragers, drukdragers, enz.) toevertrouwd door de klant en die in het bedrijf van Original Media staan, blijven er voor rekening en risico van de klant, die uitdrukkelijk Original Media van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van Original Media, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is.

Artikel 10 – Materialen van de klant – Verzekering
Bij schriftelijke aanvraag is Original Media bereid alle risico’s te laten dekken door een verzekering waarvan de premie ten laste van de klant valt. Deze verzekering dekt alleen de herstelling van de schade aan het materiaal, doch nooit enige waardevermindering die het gevolg kan zijn van deze herstelling, noch enige onrechtstreekse schade.

Artikel 11 – Afwijkingen
Bij de reproductie is aan Original Media een zekere speelruimte toegestaan inzake scherpte, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten worden toegelaten.

Artikel 12 – Leveringsmodaliteiten
De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de klant bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de “goed voor uitvoering”, in gebreke is gebleven. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de klant, binnen een kortere termijn dan de normale of voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht.

Artikel 13 – Annulering
Annulering van de bestelling wordt enkel aanvaard indien die gebeurt binnen acht kalenderdagen gerekend vanaf de ondertekening van de bestellingsovereenkomst, en door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de zetel van Original Media. In elk geval, zal steeds een verbrekingsvergoeding van 350 EUR aangerekend worden. Indien op aanvraag van de klant de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door Original Media gemaakt werden, verhoogd met een conventionele vergoeding van 25%. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 350 EUR aangerekend worden. Bij onderbreking van een gegeven en lopende opdracht omwille van het uitblijven van aanlevering door de klant van materialen zoals, teksten, vertalingen, foto’s en andere benodigde materialen of informatie in de ruimste zin van het woord, gedurende een periode langer dan 20 kalenderdagen, dan wordt de gegeven opdracht -na schriftelijke aanmaning- in haar stadium van uitvoering gefactureerd.

Artikel 14 – Betaling
Betaling geschied zoals opgenomen zoals overeengekomen in de orderbon. Fotografie en opleiding worden apart gefactureerd. Alle facturen dienen te zijn voldaan binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum.

Artikel 15 – Vervaldag
Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond naar het hogere halve procentpunt. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld op 15% van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 50 EUR. Bovendien heeft Original Media dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor Original Media uitstel van betaling toegestaan heeft aan de klant. Original Media heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de klant de in dit artikel omschreven voorschotten betaald heeft.

Artikel 16 – Opschortingsrecht en retentierecht
Original Media heeft het recht de materialen te behouden tot de volledige prijs betaald is. Dit retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen nodig voor de fabricage, voorwerpen, koopwaar, of benodigdheden die door de klant geleverd werden om de opdracht of prestatie uit te voeren en geldt voor alle documenten of zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden.

Artikel 17 – Klachten
Klachten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst dienen uiterlijk binnen de acht dagen na levering van diensten of de installatie van software per aangetekend schrijven te gebeuren. Na het verstrijken van deze termijn wordt verondersteld dat de klant de uitvoering integraal en zonder voorbehoud heeft aanvaard. Het indienen van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling van de goederen uit te stellen.

Artikel 18 – Onderhoud en aanpassing van de levering
De klant/opdrachtgever of de eindgebruiker heeft gedurende 2 maanden na het online plaatsen van de goedgekeurde website de gelegenheid duidelijk omschreven inhoudelijke wijzigingen of aanpassingen aan teksten of fotogalerijen in de geleverde producten te melden aan Original Media BV, waarna Original Media BV deze wijzigingen kosteloos zal doorvoeren. Wanneer aan Original Media BV binnen de genoemde termijn geen vragen tot aanpassingen gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot kosteloze aanpassing. Na deze periode kunnen aanpassingen of wijzigingen gebeuren welke bijkomend gefactureerd zullen worden. Reclamatie schort de verplichtingen van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker niet op.

Artikel 19 – Eigendomsrecht
Het grafisch ontwerp van de website wordt eigendom van de klant. Gedurende de eerste drie jaar na de goedkeuring van het ontwerp zal de klant dit ontwerp enkel door Original Media kunnen laten programmeren. Hosting is verplicht op de servers van Original Media of de door Original Media aangewezen onderaannemers. Original Media is eigenaar en behoudt alle overige eigendomsrechten, waaronder alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (hierin begrepen (niet exhaustief) auteursrechten, sui generis databankrechten, octrooirechten, merkenrechten, rechten in tekeningen en modellen, rechten in know-how, handelsgeheimen alsook het recht om enige van de voorgaande te laten registreren) in (i) alle voorafgaand aan de overeenkomst en onafhankelijk van deze overeenkomst door Original Media ontwikkelde materialen en producten, alsook (ii) in de door haar tijdens de uitvoering van de overeenkomst aangeboden en ontwikkelde diensten en producten, hierin begrepen (niet exhaustieve lijst) informatie, documentatie, teksten, afbeeldingen, rapporten, ontwerpen, software, databanken, websites, nieuwsbrieven, promotiebonnen en knowhow behalve indien deze door de klant worden aangeleverd. De rechten van Original Media bevatten derhalve de uitgedrukte vormgeving van de website en de structuur van de in deze website geïntegreerde databank. Original Media kan deze rechten overdragen aan financieringsmaatschappijen. Om zelfontwikkelde knowhow en intellectuele rechten van Original Media te beschermen wordt op de website gedurende de duur van de hosting enkel een gebruiksrecht verleend. Als de hosting wordt opgezegd vervalt het gebruiksrecht.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid en overmacht
Original Media is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de klant bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van Original Media is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d.w.z. het bedrag dat de klant betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de klant uitgevoerd zou zijn. Original Media zal in het kader van een inspanningsverbintenis redelijke maatregelen treffen doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de klant gewenste of vooropgestelde resultaat niet kan worden bereikt. In de mate toegelaten door het toepasselijke recht wordt de aansprakelijkheid van Original Media in het kader van deze overeenkomst uitgesloten. Original Media kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of incidentele schade, economische schade of gevolgschade, hierin begrepen verlies van inkomsten, gederfde winst, verlies van kansen of contracten, verlies van goodwill of gegevens, en verlies van programma’s en/of data. Original Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht. Onder overmacht dient ook te worden begrepen: disfunctioneren of onbeschikbaarheid van het internet, willekeur bij zoekmachines, technische storingen, de verstoring of verhindering van gegevens door een gebeurtenis buiten de wil om van Original Media, zoals een aantasting van het programma of van de gegevensopslagmedia van de klant wegens een schok, te hoge spanning, blikseminslag,… variaties of onderbreking van de elektriciteitstoevoer, storing of onderbreking van het telecommunicatienetwerk, ontregeling van de toegang tot het Internet, aanpassing van de informaticaconfiguratie door een derde partij, enz. Original Media is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in de internetmarketingcampagne of in de website indien deze wijzigingen door derden worden uitgevoerd.

Artikel 21 – Niet-afwervingsbeding
Tijdens de duur van deze overeenkomst en gedurende 12 maanden na de beëindiging van deze overeenkomst, verbindt de klant zich ertoe geen contracten aan te bieden, geen contracten te sluiten noch een handel op te starten met werknemers of personen in dienst bij Original Media voor de uitvoering van door Original Media aangeboden diensten. De klant verbindt zich ertoe om Original Media bij schending van dit artikel een schadevergoeding te betalen gelijk aan het twaalfvoud van het bruto maandinkomen dat deze persoon bij Original Media verdiende gedurende de laatste volle maand dat deze bij Original Media in dienst was. De betaling van deze schadevergoeding doet geen afbreuk van het recht van Original Media om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22 – Overdracht
De klant is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen in het kader van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Original Media. Original Media is gerechtigd deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden e.g. aan financieringsmaatschappijen. Original Media kan de uitvoering van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan derden.

Artikel 23 – Gebruikersreglement
Original Media zal steeds het recht hebben om, zonder dat daartoe enige motivering is vereist, haar referenties en alles wat naar haar verwijst van de website te verwijderen. De klant verbindt er zich bovendien toe zich te onthouden van aanwending van de door Original Media geleverde producten of diensten voor doeleinden die strafrechtelijk beteugelbaar zijn en/of strijdig zijn met de wetten of reglementen, met de openbare orde en/of de goede zeden. Bij inbreuk door de klant op het in vorig lid bepaalde, zal Original Media het recht hebben om de verwerking van bronmateriaal te weigeren, delen van of de gehele website offline te plaatsen en/of de overeenkomst met de klant te (laten) ontbinden. Om zelfontwikkelde knowhow en intellectuele rechten van Original Media te beschermen zal de klant enkel op een toegang tot het CMS-systeem van de website hebben waarmee enkel teksten en foto’s aangepast kunnen worden. De klant zal dus geen volledige administratieve rechten hebben tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen. De klant zal eveneens geen toegang hebben tot de FTP-gegevens, de database en andere databanken waaruit de website bestaat. Volledige overeenkomst en opsplitsbaarheid. De overeenkomst waarvoor akkoord wordt gegeven bestaat uit: pagina 1 en 2 van de Orderbon, de Verkoopsvoorwaarden Hosting en deze Verkoopsvoorwaarden Webdesign het bijgevoegd blad met de webdesignoptie en de achterzijde van dit blad met de aangegeven extra opties. De toepassing van enige contractuele voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Wijzigingen aan de overeenkomst zijn slechts bindend mits schriftelijk akkoord van Original Media en de klant. Indien enige bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst op enige wijze ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou zijn, dan wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overblijvende bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd.

Artikel 24 – Privacybepalingen

Alle klanten


 • Als klant van Original Media heeft u inzage in uw bewaarde gegevens.
 • Wij zullen om een gedeelte van uw gegevens verwijderen waar wij toegang tot hadden om u een snelle service te verlenen, zoals log-in gegevens van e-mail.

Google Apps-gebruikers


 • Wij verwijzen u voor het gebruik van Google Apps naar het beleid van Google: https://cloud.google.com/security/gdpr/
 • Wij raden u aan om een zo complex mogelijk wachtwoord te gebruiken.
 • Vergeet niet dat u volledig zelf verantwoordelijk bent voor hoelang en welke gegevens van klanten, prospects en relaties u opslaat in Gmail of één van de andere Google Apps.
 • U bent volledig zelf verantwoordelijk voor wie u e-mailt en waarom.

Roundcube (webmail)-gebruikers


 • Bij het instellen van uw e-mailwachtwoord moet u een voldoende complex wachtwoord kiezen van minsten 16 karakters en gebruikmakend van zowel cijfers, kleine letters, hoofdletters en speciale karakters. Indien dit niet gebeurt is de klant volledig verantwoordelijk in geval van hacking.
 U kunt uw wachtwoord aanpassen onder instellingen.
 • Vergeet niet dat u zelf volledig verantwoordelijk bent voor de gegevens van klanten, prospects en relaties die u opslaat in uw webmail en hoe lang u deze bewaart.
 • U bent volledig zelf verantwoordelijk voor wie u e-mailt en waarom.
 • Indien u geen SSL-certificaat gebruikt om uw website en e-mail te beveiligen bent u verantwoordelijk in geval van onderschepping door derden.

Mailchimp-gebruikers

 • Om commerciële e-mails en nieuwsbrieven te versturen heeft u een specifieke toestemming (“opt-in”) nodig. In het geval van een bestaande e-mail lijst kunt u meestal niet bewijzen wie toestemming heeft verleend via een “opt-in”. In principe moet u die contacten dan om een nieuwe toestemming verzoeken. Zonder toestemming mag u die mensen geen e-mails meer versturen.  Onder de nieuwe privacy regels (GDPR) staat of valt alles met het bewijsmateriaal dat u als ondernemer kunt voorleggen: Kunt u niet bewijzen dat je toestemming hebt, dan heeft u geen toestemming.

Website klanten

 • Op serverniveau doen wij via onze hostingpartner Nucleus best efforts om beveiliging te voorzien. (ISO-certificaat 27001, https://www.nucleus.be/waarom-nucleus/iso-certificaat/)
 • Wij wijzen u erop dat u geen informatie van klanten, prospects en relaties op onze servers mag opslaan, ook indien u rechtstreeks FTP-toegang heeft.
 • Indien er een contactformulier, cadeaubonformulier, formulier inschrijving nieuwsbrief of een ander formulier op de website aanwezig is en men niet is ingegaan op het aanbod met een SSL-certificaat te beveiligen, dan bent u verantwoordelijk in geval van onderschepping door derden.
 • Als u voor de login van uw WordPress website een wachtwoord gebruikt met minder dan 16 karakters en gebruik makend van zowel cijfers, kleine letters, hoofdletters en speciale karakters, dan dient het wachtwoord te resetten en een nieuw wachtwoord te kiezen dat aan deze vereisten voldoet. Indien dit niet gebeurt is de klant volledig verantwoordelijk in geval van hacking.
 • U bent zelf verantwoordelijk om uw eigen specifieke situatie te onderzoeken en na te gaan of de inhoud van uw website strookt met de nieuwe privacywetgeving, in het bijzonder:
  • Getuigenissen
  • Foto’s waarop gasten, klanten, personeel … zichtbaar zijn
  • Privacy en cookiebeleid
  • Eventuele vermeldingen bij contactformulieren

Artikel 25 – Referentie

Original Media is gerechtigd de klant als referentie te vermelden voor marketing en commerciële doeleinden, zonder de klant om bijkomende uitdrukkelijke toestemming te moeten verzoeken. De klant mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van Original Media op de website, zelfs indien op de website de naam van een andere publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat. Deze mogen enkel door Original Media zelf verwijderd worden.

Artikel 26 – Bevoegdheid
Het Belgische gerecht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen zijn territoriaal bevoegd, en in voorkomend geval het 1ste kanton van het vredegerecht te Antwerpen, om te oordelen over enig geschil met betrekking tot deze overeenkomst.

Meer interesse ?
Sluiten

Vragen of interesse? Neem vrijblijvend contact op!

of

privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.*

Meer interesse ?Support