Algemene voorwaarden

Klik hier voor de specifieke hosting voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1.   In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2   Specifieke definities

“Opdrachtgever” of “Client” is wie de Opdracht gegeven heeft.

“Opdrachtnemer” is wie aanvaard heeft de Opdracht uit te voeren, zijnde Original Media of derden/onderaannemers in opdracht van Original Media.

“Partijen” zijn Opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.

“Overeenkomst” is een door partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door opdrachtnemer te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.

“Original Media” is een handelsnaam van Original Media bvba. Verwijzingen naar Original Media houden een verwijzing in naar Original Media bvba.

Artikel 2: Algemeen

2.1.     De Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze prestaties, op al onze offertes en op al onze facturen, met uitsluiting van alle andere verkoopsvoorwaarden. De ondertekening van de Overeenkomst met Original Media houdt het akkoord van de klant met de algemene voorwaarden van Original Media in.

2.2.     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Original Media, voor de uitvoering waarvan derden zoals onderaannemers dienen te worden betrokken.

2.3.     Er kan slechts van de algemene voorwaarden worden afgeweken mits een voorafgaand en bijzonder schriftelijk akkoord..

2.4.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.   Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Original Media en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1.   Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2.     De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.3.     Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Original Media daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Original Media anders aangeeft.

3.4.     Een samengestelde prijsopgave verplicht Original Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5.     Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst, informatie en middelen

4.1   De met de klant ingevolge de ondertekening van de offerte gesloten overeenkomst houdt ten aller tijde in hoofde van Original Media slechts een inspanningsverbintenis in.

Original Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die opdrachtgever redelijkerwijs van Original Media mag verwachten. Original Media kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.

4.2.   Original Media bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Original Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze, waarvan Original Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan Original Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan Original Media zijn verstrekt, heeft Original Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4.   De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle middelen en voorzieningen, waarvan Original Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en ten allen tijde aan Original Media ter beschikking staan en naar behoren functioneren. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen niet afdoende ter beschikking van Original Media zijn, heeft Original Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5.   Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Original Media verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Original Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Original Media is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Original Media kenbaar behoorde te zijn.

4.6.   Opdrachtgever is gehouden Original Media onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

4.7.     Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Original Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.8.     Indien door Original Media of door Original Media ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

5.1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2.     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Original Media zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

5.3.     Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Original Media de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Original Media is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.

5.4.     Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Original Media daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6: Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1.     De overeenkomst tussen Original Media en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de termijn overeengekomen in de overeenkomst. Indien de termijn verstreken is en de opdrachtgever te kennen geeft dat de opdracht wordt voortgezet gaat de termijn over in in een overeenkomst van onbepaalde duur, die opzegbaar is door de opdrachtgever bij wijze van een opzeggingstermijn van twee maanden (zie Artikel 7.1), tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2.     Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Original Media derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.3.   De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Original Media de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 7: Opzegging

7.1. Ieder van partijen is bevoegd een overeenkomst van onbepaalde duur met inachtneming van een termijn van twee kalendermaanden door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

7.2.     Indien de overeenkomst tussentijds (in het geval de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd) wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Original Media recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Original Media zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

7.3.   Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Original Media zal Original Media in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

7.4.     Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Original Media extra kosten met zich meebrengt, is opdrachtgever verplicht deze aan Original Media te betalen met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 8 en 9 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8: Honorarium

8.1.     Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

8.2.     Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Original Media, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.3.   Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

8.4.     Indien Original Media met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Original Media niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

8.5.     Tevens mag Original Media het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Original Media, dat in redelijkheid niet van Original Media mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Original Media zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Original Media zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9: Betaling

9.1.   Betaling dient te geschieden bij wijze van een SEPA overeenkomst, waarbij door wijze van domiciliering de facturatie kosten ten laste worden gelegd van de opdrachtgever. Bij gebreke aan een SEPA overeenkomst wordt de factuur ten laatste binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening door storting of overmaking op de door Original Media aangegeven bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Facturatie door Original Media kan elektronisch plaastvinden, onder andere door facturatie per e-mail.

9.2.     Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van een maand dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

9.3.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Original Media op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.4.     Original Media heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Original Media kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Original Media kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9.5 Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1.     Alle door Original Media geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Original Media totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Original Media gesloten overeenkomsten is nagekomen, dit ter beoordeling van Original Media.

10.2.     De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3.     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Original Media zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.4.     De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.5.   Door Original Media geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.6.     Voor het geval dat Original Media zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Original Media of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Original Media zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11: Incassokosten

11.1. Alle in redelijkheid door Original Media in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.2.   Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1.   Original Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

–   Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

–   Na het sluiten van de overeenkomst Original Media ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

–   Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.2.   Voorts is Original Media bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3.   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Original Media op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Original Media de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4.   Original Media behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

13.1.   Indien Original Media aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op eerste verzoek van Original Media binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

13.2.   Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting tot teruggave, is opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan Original Media te vergoeden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1   De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs of gedeclareerde uren (excl. BTW).

14.2 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toe leveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.

14.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

14.4 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 15: Vrijwaringen

15.1.   De opdrachtgever vrijwaart Original Media voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2.   Indien opdrachtgever aan Original Media informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

15.3   Opdrachtgever vrijwaart Original Media voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Original Media uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Original Media daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 16 niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.

Artikel 16: Risico-overgang

16.1.   Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17: Overmacht

17.1.   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

17.2.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Original Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Original Media niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Original Media worden daaronder begrepen.

17.3.   Original Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Original Media zijn verplichtingen had moeten nakomen.

17.4.   Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

17.5.   Voor zoveel Original Media ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Original Media gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18: Geheimhouding

18.1.   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Mededeling van know-how zal altijd als vertrouwelijk beschouwd worden.

18.2.   Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Original Media gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Original Media zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Original Media niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19: Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1   Wanneer Original Media onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt Original Media rechten die voortvloeien uit dit werk bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt.

19.2   Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt Original Media van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom.

19.3   De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten.

19.4   Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft Original Media het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

19.5 Original Media verleent aan de opdrachtgever een niet exclusief en niet overdraagbaar recht om de auteursrechtelijk beschermde werken aan het publiek mee te delen. De opdrachtgever verkrijgt tevens het recht reproducties te maken die technisch noodzakelijk zijn om het publiek mededelingsrecht te kunnen uitoefenen. De vergoeding voor het voormeld exploitatierecht is begrepen in de prijs vermeld in de door Original Media opgemaakt verkoopsvoorstel. Deze vergoeding bedraagt 75% van de verkoopsprijs.

Artikel 20: Niet-overname personeel

20.1.   De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Original Media, medewerkers van Original Media of van ondernemingen waarop Original Media ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 21: Geschillen

21.1.   De rechter in de vestigingsplaats van Original Media is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

21.2.   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22: Toepasselijk recht

22.1.Alle rechtsverhoudingen tussen Original Media en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22: Vindplaats van de voorwaarden

22.1.   Deze voorwaarden zijn te vinden op https://www.originalmedia.eu, en ten kantore van Original Media en toegevoegd aan de overeenkomst/offerte.

Vragen of interesse in onze diensten? Neem contact op